SPEEDY BILSERVICE INTEGRITETSPOLICY

Vår integritetspolicy

Öppna policy som PDF-dokument

På Speedy Bilservice värnar vi om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd.
I vår integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.
Policyn beskriver också dina rättigheter och hur du kan använda dig av dem.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring vår integritetspolicy.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter
Speedy Autoservice AB med organisationsnummer 556575 - 9858, och med adress Cypressvägen 10 A, 213 63 Malmö är personuppgiftsansvarig för behandlingar av dina personuppgifter.
Under varumärket Speedy Bilservice finns även ett antal samarbetande verkstadsbolag, vilka är egna juridiska enheter. Respektive verkstadsbolag är själva personuppgiftsansvariga för sina personuppgifter.

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig
Personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi genererar om dig:
• Namn: för- och efternamn
• Personnummer: personnummer
• Kontaktinformation: adress, e-postadress, telefonnummer,
• Orderinformation: orderhistorik, information om beställda varor.
• Information om dina köp samt information om utförd tjänst: köpta artiklar och tjänster, belopp, inköpsställe, datum och betalsätt, rabatter, information om utförd reparation och service.
• Betalningsinformation: fakturainformation
• Fordonsinformation: bilregistreringsnummer, bilmodell
• Information om ditt fordon: körd sträcka (mätarställning), status på bilens komponenter och funktioner.

Personuppgifter vi får från tredje part:
• Offentliga person- och fordonsregister: namn, personnummer, kontaktinformation, fordonsinformation, besiktningsinformation, information om ägarbyte.
• Extern kundservice: Namn, kontaktinformation, fordonsinformation för mottagande av information gällande bokad service eller reparation.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter
Vi behandlar viss information om dig t ex för att du har valt att boka och genomföra en service eller reparation hos oss. För närmare detaljer se tabellen nedan.

Ändamål

Behandling

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

Hantera bokning av service och reparation

• Mottag förfrågan gällande bokning av service och reparation.

• Namn

• Kontaktuppgifter

• Fordons-information

Fullgörande av avtal.

Till dess att tjänsten är utförd och 12 månader därefter.

Genomföra service och reparation

• Inhämta kund- och fordonsuppgifter från offentliga externa fordonsregister.

• Beställning av reservdelar.

• Kontakta kund vid eventuella frågor gällande service/reparation.

• Hantera kundens betalning.

• Inhämta arbetsinstruktioner från extern part.

• Förmedla tecknandet av assistansförsäkring.

• Mottag reklamations- och garantiärenden avseende utförd reparation eller service.

• Namn

• Kontaktinformation

• Fordonsinformation

• Information om ditt fordon.

• Information om dina köp samt information om utförd tjänst

• Personnummer*

• Betalnings-information (fakturainformation)

Fullgörande av avtal.

Till dess att service är utförd och om en tid om 7 år därefter

(Bokföringslagen)

För att kunna erbjuda lånebil under den tid då reparation eller service utförs.

• Inhämta personuppgifter för utlåning av lånebil.

• Namn

• Kontaktuppgifter

• Kopia på körkort

• Personnummer

Fullgörande av avtal.

Till dess att service eller reparation är utförd och för en tid om 6 månader därefter.

Hantera kundtjänst-ärenden

• Utredning av eventuella klagomål på utförd service eller reparation.

• Namn

• Kontaktinformation

• Fordonsinformation

• Kundens korrespondens

• Uppgifter om klagomålet.

Berättigat intresse *

Till dess att ärendet är avslutat och för en tid om 12 månader därefter.

Återkallelse av produkt.

• Kontakta kund och återkalla produkt vid upptäckt av brist eller fel i produkt

• Information om dina köp samt information om utförd tjänst

• Fordonsinformation

Berättigat intresse**

Till dess att service är utförd och om en tid om 7 år därefter

(bokföringslagen)

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster.

• Genomföra kund-undersökningar

• Namn

• Kontaktinformation

Berättigat intresse***

Max 3 månader efter utförd service eller reparation.

För att vi ska kunna skicka relevanta erbjudanden till dig gällande våra produkter och tjänster.

• Skapandet av ett för dig personligt anpassat innehåll, t ex genom relevanta produkt- och tjänsteerbjudanden samt andra liknande åtgärder som innebär en förenkling för dig.

• Namn

• Kontaktinformation

• Fordonsinformation

• Information om dina köp samt information om utförd tjänst.

Berättigat intresse***

Till dess att service eller reparation är utförd och för en tid om 12 månader därefter.

För att kunna erbjuda åtgärder på besiktnings-resultat

• Kontakta dig som potentiell kund för erbjudanden om åtgärder av besiktningstvåor, vilken erhållits vid besiktning.

• Namn

• Kontaktinformation

• Fordonsinformation

• Besiktnings-information

Berättigat intresse***

Max 3 månader efter inhämtad information.

För att kunna påminna dig om att boka en ny tid för service.

• Påminna kund om att boka en ny bilservice.

• Namn

• Kontaktinformation

• Information om utförd tjänst.

Berättigat intresse***

Till dess att service eller reparation är utförd och för en tid om 24 månader därefter.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden
I de fall det är nödvändigt för att vi skall kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifter för vår räkning och utifrån instruktioner från oss. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa en korrekt och säker behandling av de personuppgifter de åtar sig att behandla. Våra personuppgiftsbiträden hjälper oss med:

• Marknadsföring (intern marknadsavdelning, print och distribution)
• Kundundersökningsföretag (för utvärdering av företagets tjänster)
• IT-tjänster (företag som hanterar drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)
• Kundtjänst (annat bolag inom koncernen som hanterar kundförfrågningar inkomna via telefon eller online.
• Grossistföretag (annat bolag inom koncernen som hanterar leverans av reservdelar och tillbehör.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga
Vi delar även personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Detta innebär att vi styr över vilka personuppgifter som lämnas ut till andra parter. Däremot är vi inte ansvariga för mottagarens efterföljande behandling då den mottagande parten tar över personuppgiftsansvaret när denna tar emot uppgifterna. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar personuppgifter med är:

Kategori av personuppgiftsansvariga

Ändamål

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Företag som erbjuder betallösningar, t ex Klarna

För att kunna erbjuda elektronisk betalning.

• Namn

• Kontaktuppgifter

• Betalningsunderlag

Fullgörande av avtal

Företag som erbjuder försäkringar, t ex Solid försäkringar.

För att kunna erbjuda assistansförsäkring i samband med service.

• Namn

• Kontaktuppgifter

• Registreringsnummer

Fullgörande av avtal

Var dina uppgifter behandlas

Vår målsättning är att så långt det är möjligt behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Dina personuppgifter kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas av mottagare i, land utanför EU/EES. Vi kommer i dessa fall att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi har vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss.
För hantering av kundtjänstärenden (vilket innefattar behandling av uppgifter som namn, kontaktinformation, kundens korrespondens) använder sig Speedy av en samarbetspartner med en underleverantör med servrar i Texas. Organisationen är ansluten till Privacy Shield, vilket är godkänt och innefattar en adekvat nivå för skyddet av personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om specifika lagringsperioder under rubriken ”För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter”.

Hur vi skyddar dina personuppgifter
Vi vidtar de legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Dina rättigheter
Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få information om behandlingen.

Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Du har rätt att:

• få bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter om dig och i så fall få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag) utan kostnad. Vid uppenbart ogrundade eller orimliga registerbegäranden (särskilt p.g.a. att begärandena är upprepade) kan dock en administrativ avgift tas ut eller begäran nekas.
• få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
• få dina uppgifter raderade i vissa fall, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in
• få begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa fall - t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning - under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.
• få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i vissa fall (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t ex ett avtal med dig.

Invändning mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse
Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse. Fortsatt behandling av dina personuppgifter förutsätter i sådant fall att vi kan visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

*För att vi ska kunna hantera dina kundtjänstärenden behöver vi behandla dina kontaktuppgifter, eventuell information om klagomål och/eller övrig korrespondens. Vi har här gjort bedömningen att det finns ett ömsesidigt behov av att utföra behandlingen och eftersom inga känsliga uppgifter behandlas har vi gjort bedömningen att behovet väger tyngre än eventuella risker för dig som registrerad.

**För att vi på Speedy Bilservice ska kunna bidra till din säkerhet på bästa sätt vid upptäckt av produktfel i våra reservdelar behöver vi behandla dina kontaktuppgifter, orderinformation samt bilregistreringsnummer för att kunna informera dig om en återkallad produkt. Din säkerhet är oerhört viktig för oss och då vi inte behandlar några känsliga uppgifter har vi gjort bedömningen att det ömsesidiga behovet av denna behandling väger tyngre än ditt intresse för att inte mer information än nödvändigt behandlas.

***Vi eftersträvar alltid att vara så relevanta som möjligt i vår kommunikation till dig. För att kunna skicka relevanta erbjudanden och påminnelser till dig som kund behöver vi behandla dina kontaktuppgifter, information om dina köp, information om utförd tjänst, samt information om ditt fordon. Vi vill även kontinuerligt utveckla vårt erbjudande till dig för att möta dina förväntningar på bästa sätt och för att göra detta kan vi komma att kontakta dig som kund för att samla in dina åsikter om våra tjänster. Vi har gjort bedömningen att även här finns ett ömsesidigt behov och att fördelarna med behandlingen väger tyngre än ditt intresse för att inte mer information än nödvändigt används.

Behandling av personnummer
Personnummer har en särställning i lagstiftningen. När personnummer får behandlas regleras
i den svenska dataskyddslagen som kompletterar dataskyddsförordningen. Enligt lagen får
personnummer bara behandlas om det är klart motiverat till ändamålet, det är nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl.

  • När du som kund utför en service eller reparation på din bil måste vi säkerställa att du är ägare av fordonet innan vi kan påbörja vårt arbete. För att kunna säkerställa detta samlar vi in ditt personnummer för att kunna kontrollera namn på fordonsägare mot externa person- och fordonsregister.

Invändning mot behandling för direktmarknadsföringsändamål
Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Givetvis har du möjlighet att tacka nej till utskick och personliga erbjudanden i vissa kanaler, t ex kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms.

Klagomål till tillsynsmyndigheten
Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss på sätt som framgår nedan. Du också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Cookies och liknande
Vi använder cookies, web beacons och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies på vår hemsida och i våra webtjänster. Här förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies.

Vad är cookies?
Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från våra eller våra partners webbservrar och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies:

• Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller app.
• Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dom eller de går ut.
• Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.
• Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida.
• Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post vi skickar till dig.
• Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies och web beacons.

Varför använder vi cookies?
De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder dig. Generellt sett, kategoriserar vi våra cookies och deras användning enligt följande:

Nödvändiga cookies är helt nödvändiga för att kunna erbjuda våra grundläggande tjänster, t.ex. våra betalningsalternativ eller vår kundportal. Våra tjänster skulle inte fungera utan dessa cookies.

Analyscookies tillhandahåller övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster.

Funktionscookies möjliggör för oss att spara inställningar såsom språkval eller om vi ska förifylla dina uppgifter eller inte. Utan dessa typer av cookies skulle vi inte kunna skräddarsy våra tjänster enligt dina önskemål.

Säkerhetscookies gör våra tjänster och din data trygg och säker, genom att de hjälper oss att upptäcka bedrägerier och skyddar din data. Eftersom detta är en väsentlig del av våra tjänster, är dessa cookies nödvändiga.

Reklamcookies möjliggör för oss att rikta relevant marknadsföring till dig.

Hur kan du kontrollera användandet av cookies
Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Hur du kontaktar oss
Om du har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till hanteringen av dina personuppgifter,
är du välkommen att kontakta vårt Dataskyddsombud: gdpr@mekonomengroup.com

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2018-04-24